فصلنامه روانشناسی شناختی - اطّلاعات گریزی: راهبردی برای آسان سازی تصمیم های احساسی
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 3162 از پایگاه فصلنامه روانشناسی شناختی. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jcp@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی