فصلنامه روانشناسی شناختی - مقایسه اثربخشی تفکر واگرا و تفکر استعاره ای به عنوان دو روش خلاق بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 3244 از پایگاه فصلنامه روانشناسی شناختی. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jcp@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی