فصلنامه روانشناسی شناختی - اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر بسته «آرام» بر بهبود کارکردهای اجرایی توجه انتخابی، کنترل بازداری و حافظه‌کاری در سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 3247 از پایگاه فصلنامه روانشناسی شناختی. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jcp@khu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی