دوره 7، شماره 3 - ( دوره هفتم، شماره سوم 1398 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 75-90 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه رازی ، hadi.parhon43@gmail.com
چکیده:   (699 مشاهده)
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله توان بخشی شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه دانش آموزان با مشکل یادگیری انجام شد. در یک طرح تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری با روش نمونه گیری دردسترس42 نفر از دانش آموزان کم پیشرفت مدارس ابتدایی شهر تهران انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. گروه آزمایش 12 جلسه مداخله توان بخشی شناختی دریافت کردند. مقیاس درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (جیوا و همکاران، 2000) و آزمون آزمون رنگ ـ واژۀ استروپ (ریگارد، 1981) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه  برای دو گروه اجرا و یافته های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس آمیخته درون- بین گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای بازداری، جابجایی، آغازگری، حافظه کاری، برنامه ریزی، پایش تکلیف، سازماندهی مواد و توجه در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنا که گروه آزمایش که مداخله دریافت کردند در مرحله پس آزمون در ابعاد کارکردهای اجرایی میانگین کمتر و در توجه میانگین بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان دادند که تغییرات ایجاد شده در مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده مداخله توان بخشی شناختی تاثیر معناداری بر کنترل هیجانی دانش آموزان با مشکل یادگیری نشان نداد.  نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر معنی­دار مداخله توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرای و توجه در دانش آموزان با مشکل یادگیری بود. ازاینرو، توجه به این یافته ها و سازوکار اثربخشی این روش مداخله می تواند پیامدهای مثبتی بر کاهش مشکلات شناختی این گروه از دانش آموزان داشته باشد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/3 | پذیرش: 1399/3/14 | انتشار: 1399/3/14