قواعد اخلاقی انتشار فصلنامه روانشناسی شناختی

 | Post date: 2020/09/13 | 
اصول اخلاقی فصلنامه روانشناسی شناختی
  • لازم به ذکر است تمامی مقالات ارسالی به این مجله ابتدا توسط نمایندگان هیات تحریریه و سردبیر از جهت تناسب با اولویت های فصلنامه و دارا بودن افزوده دانشی جدید به صورت کلی ارزیابی می شوند و مقالات همخوان با اولویت ها و دارای اعتبار و افزوده دانشی جدید برای داوری ارسال می شود.
  • داوری ها به صورت دوسوکور double-blind انجام می شود. برای هر مقاله دو داور در نظر گرفته می شود، در صورتیکه پاسخ داوری یکی از داوران رد  (Reject) و یا اعلام نظر پس از اصلاحات داوری کلی (Major revision) باشد، مقاله رد خواهد شد. در صورتیکه پاسخ هر دو داور اصلاحات جزیی (Minor revision) باشد، مقاله برای انجام اصلاحات برای نویسنده ارسال خواهد شد و در صورتی که اصلاحات از سوی داور انجام شود مقاله پذیرفته می شود و گرنه قابل پذیرش نخواهد بود. اگر یکی از داوری ها رد (Reject) و داوری دوم اصلاحات جزیی (minor revision) باشد، داور سوم انتخاب می شود و در صورتیکه ارزیابی داور سوم اصلاحات جزیی باشد، آن گاه مقاله برای نویسنده ارسال و در صورت انجام و تایید اصلاحات داوری، مقاله پذیرش و گرنه رد خواهد شد.
  • مقاله نباید پیش از انتشار برای فصلنامه دیگری ارسال شده باشد
  • نویسندگان ملزم به رعایت امانتداری در بیان ایده ها و استفاده از ایده های دیگران دارند. مقالات فاقد اصالت علمی بلافاصله رد خواهند شد و از نویسنده های مقاله پذیرفته نخواهد شد
  • برای توضیح بیشتر در مورد حقوق معنوی صاحبان اثر بر اساس توصیه­ های کمیته اخلاقی انتشارات(COPE)   اینجا کلیک https://publicationethics.org/about نمایید.

View: 854 Time(s)   |   Print: 97 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2024 CC BY-NC 4.0 | فصلنامه روانشناسی شناختی

Designed & Developed by : Yektaweb